مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (291)

1.2. درآمد352.2. انتقاد از پیش‌داوری361.2.2. مفهوم پیش‌داوری362.2.2. ارزش‌داوری درباره نقش پیش‌داوری‌ها در فهم373.2.2. عین‌القضات و مسئله پیش‌داوری393.2. انتقاد از فهم نادرست421.1.3.2. دو تلقی از ماهیت زبان و مسئله ارزیابی فهم442.3.1.2. عین‌القضات و ارزیابی فهم481.2.1.3.2. عقیده ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (292)

فهرست مطالبکلیات:Error! Bookmark not defined.الف-مقدمه2ب-بیان مسئله4ج-ضرورت و اهمیت موضوع4د-اهداف کلی و جزئی5و-سوالات تحقیق6ه-فرضیه های تحقیق6ی-تعریف مفاهیم7فصل اول: واژه شناسی و تبیین مفاهیم کلیدی111-طرح موضوع121-1- تعریف حقوق بشردوستانه161-1-1- تعریف عرفی اسیر191-1-2- تعریف حقوقی اسیر211-1-3- تحول مفهوم ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد رایگان b (293)

3-2-10-1. مبارزات برای نهضت و بیداری زنان493-2-10-2. همایش ادبی زبان503-2-11. آثار می543-2-11-1. شعر543-2-11-2. نثر553-2-11-3. آثار گمشده‌ی او49فصل چهارم بررسی دین و پلورالیزم4-01 منظور ازپلورالیسم دینی614-02تامل در باب خداوند624-2-1در جستجوی حقیقت غایی624-3-0هویت و چیستی دین624-4- 0 ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (294)

1-11-3- نمودارهای گزینه ها:311-11-4- مدل فعل و انفعالی دیداری گایا:321-11-4-1- طرح گایا: 321-11-4-2- نمایش گرافیکی گزینهها و معیارها:331-11-4-3- تاثیر وزنهای موجود در روش پرومته بر طرح گایا:341-11-6- پرومته- 5 روش چندمعیاره تحت محدودیت:37 7- فرآیند ادامه مطلب…

By 92, ago