مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (287)

گفتار اول : تعریف، انواع و معایب آمار جنایی57بند اول: تعریف و انواع آمار جنایی57بند دوم: معایب آمارهای جنایی58گفتار دوم: تکنیکهای جدید سنجش بزهکاری 60بند اول: تحقیقات مبتنی بر اقرار بزهکاران خودمعرف 61بند دوم: تحقیقات ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (286)

ب‌- قرارداد مربوط به معادن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….21 1- قرارداد اکتشاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21 ?- قرارداد استخراج و فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..22ج‌- قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‌22 ?- قرارداد امتیاز نفتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌22 ?- قرارداد مشارکت در تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………….23 ?- قرارداد مشارکت در سرما‌یه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………..23 ?- قرارداد بیع متقابل (قرارداد ادامه مطلب…

By 92, ago